Full de ruta per arribar als teus objectius

  |   Blog

Ja sigui en el terreny professional o personal, fixar-se objectius no és suficient per assolir-los. Per perseguir seriosament una meta, i no simplement somiar amb ella, és necessari comptar amb un full de ruta que ens orienti i eviti que ens desviem dels nostres objectius veritables.

Per començar, objectius de veritat

És fàcil confondre objectius amb meres declaracions d’intencions o, fins i tot, amb fantasies poc realistes. Per això, el primer pas davant de qualsevol propòsit professional que ens fem és definir correctament els nostres objectius.

Per fer-ho, podem seguir la clàssica fórmula SMART, que descriu els objectius com aquelles metes que compleixen els següents principis:

  • Specific: els objectius han de ser específics, indicant clarament què és el que volem aconseguir.
  • Measurable: els objectius han de ser mesurables perquè només així podrem avaluar si els hem assolit o no, i en quina mesura ho hem fet.
  • Achievable: els objectius han de ser assolibles, considerant els nostres recursos tant materials com humans.
  • Realistic: els objectius han de ser realistes. A més d’assolibles amb els nostres recursos, han de partir de la realitat que ens envolta i ser coherents amb ella.
  • Time-related: els objectius han d’estar delimitats en el temps, per poder definir els terminis en els quals pensem assolir-los i poder mesurar així els seus resultats en un moment donat.

En qualsevol cas, serà important dedicar el temps suficient per definir aquests objectius que seran el motor de tot el full de ruta, la seva raó de ser i el punt de referència per avaluar tot el procés.

Definir un pla d’acció

Un cop definits els objectius, d’ells s’haurien de poder derivar totes les passes del full de ruta que ens plantegem. Per fer-ho més fàcil, cal desglossar els objectius més generals en objectius específics i fins i tot en objectius operatius, de manera que cada nivell concreti el nivell anterior.

Finalment, d’aquest nivell més concret hauríem de poder extreure estratègies i tasques concretes a les quals assignarem un responsable, un temps determinat i, si escau, una metodologia específica.

Un pas fonamental és calendaritzar les nostres accions i tasques. Només així podrem:

  • Evitar que la persecució dels nostres objectius s’eternitzi i sigui relegada sempre darrere de les urgències que, en el dia a dia, consumeixen les nostres energies.
  • Analitzar periòdicament el grau de consecució dels objectius, per poder veure si ens acostem o no i, en cas negatiu, establir les mesures correctores que considerem necessàries.

En aquest pla d’acció, un altre element clau és l’assignació de recursos: no aconseguirem res si no hem fet una detallada anàlisi de costos i no som capaços de preveure quina inversió requereixen els nostres objectius, en termes de temps, diners i altres recursos.

Els indicadors d’assoliment

Per saber si hem assolit els nostres objectius o si ens acostem o ens allunyem d’ells, és imprescindible haver definit des del principi un quadre d’indicadors adequat.

El quadre d’indicadors ens ha de permetre monitoritzar tot el procés fins a la consecució dels nostres objectius. Per definir-los, considerarem criteris quantitatius, però també qualitatius, per assegurar-nos d’incloure totes les dimensions dels nostres objectius.

El nostre objectiu pot ser, per exemple, ampliar la nostra cartera de clients en un determinat percentatge. No obstant això, no podem acontentar-nos amb mesurar quants nous clients aconseguim sinó també el seu nivell de satisfacció, la seva fidelitat, etc.

Implicar el nostre equip

Cap objectiu empresarial s’aconsegueix en solitari: en major o menor mesura, necessitarem el suport del nostre equip i, perquè aquest suport sigui el més sòlid possible, cal implicar els nostres col·laboradors.

Una forma de fer-ho és aplicar polítiques d’incentius o treball per objectius. Més enllà de la retribució, però, cal tenir cura d’altres aspectes com el clima laboral, la formació interna dels treballadors, la conciliació laboral i familiar, el reconeixement i el suport a la realització professional.

Preveure alternatives

Amb tot, alguns objectius no s’aconsegueixen malgrat que s’hi hagi posat tot l’interès i recursos necessaris. Contingències imprevistes poden fer fracassar tota la feina feta. Per això, també hem de tenir un pla alternatiu, que ens permeti seguir endavant tot i que els nostres objectius no s’assoleixin en el temps estimat.

Esta entrada también está disponible en: Spanish