Publicada la nova Llei de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals

  |   Blog

El BOE del dia 6 de desembre de 2018 recull la nova Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

La nova normativa es proposa com a objectius:

 

Adaptació al Reglament General de Protecció de Dades o RGPD

Fins fa ben poc, la protecció de dades personals a Espanya estava regulada per l’antiga Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i el seu reglament de desenvolupament (RLOPD).

No obstant això, aquesta normativa ja va quedar obsoleta en molts aspectes quan el 25 de maig de 2018 va començar a ser d’aplicació el Reglament General de Protecció de Dades, que regula a escala europea com ha de assegurar-se la protecció de les dades personals dels ciutadans de la UE.

El Reglament General de Protecció de Dades permet que cada Estat aporti concrecions a la normativa europea mitjançant una regulació estatal. En aquest sentit, a Espanya, s’ha aprovat la nova Llei de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, que adapta i completa l’esmentat Reglament.

Garantia dels drets digitals

A més d’adaptar l’ordenament jurídic espanyol al Reglament General de Protecció de Dades, la nova normativa de protecció de dades reconeix i garanteix en el seu títol X una sèrie de drets digitals del ciutadà.

Segons aquest títol, són objecte de regulació dels drets i llibertats predicables a l’entorn d’Internet com ara la neutralitat de la Xarxa, l’accés universal, la protecció de menors o els drets a la seguretat educació digital, així com els drets a l’oblit, a la portabilitat i al testament digital.

El títol es refereix també al dret a la desconnexió digital en l’àmbit laboral per tal de garantir, fora del temps de treball, el respecte del temps de descans, permisos i vacances, així com de la intimitat personal i familiar.

Esta entrada también está disponible en: Spanish